Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

 

Deklaracja dostępności

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://sckmielec.naszbip.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Misiejukg.misiejuk@kultura.mielec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 583 56 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek główny - Dom Kultury SCK w Mielcu, al. Niepodległości 7

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony al. Niepodległości.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (Galeria ESCEK, Centrum wystawiennicze, mała sala koncertowa
 • Na wyposażeniu Domu Kultury SCK znajduje się schodołaz, który umożliwia osobom niepełnosprawnym dostanie się na pierwsze piętro z salą widowiskową
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się tylko na parterze w Centrum wytawienniczym.
 • Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe (od strony ul. Solskiego) dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Filia Dom Kultury SCK w Mielcu - "Kulturnik" ul. Tańskiego

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony boisk szkolnych przy ul. Ducha Świętego.
 • Do wejścia prowadzą schody
 • Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • budynek jest niedostepny dla osób na wózkach inwalidzkich
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborskich

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Lenartowicza
 • Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Muzeum Historii Fotografii Jadernówka

 • Do wejścia prowadzą: 1 schodek, następnie z przedsionka do hallu kilka schodków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach nie ma dostępnych korytarzy i pomieszczeń na parterze (obiekt jest nie przystosowany).
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul Kusocińskiego 2

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek użyteczności publicznej – Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, zlokalizowana przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu, z ogólnodostępnymi miejskimi parkingami, w tym z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych (z każdej strony budynku: od ulicy Kusocińskiego, Staffa, Solskiego, Grunwaldzkiej). Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Solskiego. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się z trzech stron budynku: od ulicy Solskiego, Kusocińskiego, Grunwaldzkiej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną, trzy klatki schodowe (w tym dwie ewakuacyjne), dwie windy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu nie zakazuje wstępu do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść do budynku;
 • wejście z poziomu terenu;
 • cały budynek wraz z zapleczem sanitarnym (toalety) dostosowane dla osób z niepełnosprawnością;
 • 2 windy;
 • 2 klatki ewakuacyjne;
 • całodobowy monitoring (kamery oraz nagrywanie) oraz obecność pracowników ochrony w godzinach korzystania z budynku przez użytkowników (oraz pracowników);
 • możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • całodobowa wrzutnia książek (przystosowana dla niepełnosprawnych użytkowników).

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku: Poziom -1 (Podziemie) – przestrzeń niedostępna dla użytkowników

 • magazyn zbiorów;
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne;
 • pomieszczenia techniczne (zasilacz awaryjny prądu, węzeł ciepłowniczy);
 • pomieszczenie gospodarcze;
 • komunikacja i klatki schodowe.

Poziom 0 (Parter):

 • hol wielofunkcyjny (z przylegającą do niego ladą - informacja, ochrona - i kawiarnią), pośrodku którego znajduje się klatka schodowa ze schodami krętymi łączącymi wszystkie piętra nadziemne
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych;
 • Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów;
 • Centrum Zbiorów o Mielcu i Regionie;
 • Galeria;
 • trakt komunikacyjny;
 • toalety Poziom +1 (Pierwsze Piętro):
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych;
 • Wypożyczalnia dla Dzieci wraz z zapleczem;
 • Sala Audiowizualna na 50 osób z krzesłami (wraz z zapleczem);
 • Antresola;
 • klatka schodowa;
 • toalety.

Poziom +2 (Drugie Piętro);

 • Wypożyczalnia dla Młodzieży;
 • Wypożyczalnia Multimediów;
 • Czytelnia;
 • sekretariat do którego przylega 5 pokoi biurowych pracowników administracyjnych (w tym sala konferencyjna);
 • taras;
 • pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym;
 • ciąg komunikacyjny;
 • toalety.

Kontakt z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 jest możliwy poprzez:

 • Numer telefonu: 17 787 4911,
 • e-mail: biblioteka@kultura.mielec.pl;
 • korespondencję pisemną: Miejska Biblioteka Publiczna SCK, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, ul. Botaniczna 4

Miejsce użyteczności publicznej Filia nr 1 mieści się w obiekcie zarządzanym przez Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Filia nr 1 zlokalizowana jest na parterze budynku, do którego prowadzi 1 wejście główne z podjazdem dla wózków oraz 1 wejście techniczne. Rozmieszczenie księgozbioru nie pozwala jednak na swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Filia nr 1 nie posiada oznaczeń w języku Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z pracownikami Filii nr 1 jest możliwy poprzez:

 • Numer telefonu: 17 787 4941
 • Adres poczty elektronicznej: filia2-mbp@kultura.mielec.pl
 • Korespondencję pisemną: Filia nr 2 MBP SCK, ul. Botaniczna 4, 39-300 Mielec

Filia nr 4 (dla dzieci i młodzieży) i Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, ul. Mickiewicza 2

Miejsce użyteczności publicznej Filia nr 4 (dla dzieci i młodzieży) i Filia nr 5 (dla dorosłych) mieszczą się w zabytkowej kamienicy na mieleckiej starówce. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym na wózkach inwalidzkich. Rozmieszczenie księgozbioru w tych filiach pozwala na korzystanie także osobom niepełnosprawnym ruchowo. Filie są ulokowane na parterze. Do Filii prowadzi także wejście techniczne od podwórza. Obiekt posiada ogólnodostępne toalety, w tym toaletę dla osób niepełnosprawnych. Filie te nie posiadają oznaczeń w języku Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z pracownikami Filii nr 4 jest możliwy poprzez:

 • Numer telefonu: 17 787 49 51
 • Adres poczty elektronicznej: filia4-mbp@kultura.mielec.pl
 • Korespondencję pisemną: Filia nr 2 MBP SCK, ul. Mickiewicza 2, 39-300 Mielec

Kontakt z pracownikami Filii nr 5 jest możliwy poprzez:

 • Numer telefonu: 17 787 49 52
 • Adres poczty elektronicznej: filia5-mbp@kultura.mielec.pl
 • Korespondencję pisemną: Filia nr 2 MBP SCK, ul. Mickiewicza 2, 39-300 Mielec

Filia nr 6 (dla dorosłych) i Filia nr 6 Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, ul. Tańskiego 4a

Miejsce użyteczności publicznej Filia nr 6 i Filia nr 6 Oddział dla Dzieci zajmuje parter i piętro budynku przy ul. Tańskiego 4a. Do budynku prowadzi 1 wejście główne, przy którym są schody oraz podjazd dla wózków. Jednak osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim nie mogą skorzystać ze zbiorów Filii nr 6 (dla dorosłych) ponieważ na I piętro można dostać się tylko schodami. W obiekcie znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Filie te nie posiadają oznaczeń w języku Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z pracownikami Filii nr 6 (dla dorosłych) jest możliwy poprzez:

 • Numer telefonu: 17 787 49 61
 • Adres poczty elektronicznej: filia6-mbp@kultura.mielec.pl
 • Korespondencję pisemną: Filia nr 6 MBP SCK, ul. Tańskiego 4a, 39-300 Mielec

Kontakt z pracownikami Filii nr 6 Oddział dla Dzieci jest możliwy poprzez:

 • Numer telefonu: 17 787 49 61
 • Adres poczty elektronicznej: filia6-mbp@kultura.mielec.pl
 • Korespondencję pisemną: Filia nr 6 MBP SCK, ul. Tańskiego 4a, 39-300 Mielec

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, ul. Zygmuntowska 14

Miejsce użyteczności publicznej Filia nr 7 zlokalizowana jest na parterze budynku, do którego prowadzi 1 wejście główne z podjazdem dla wózków. Filia posiada także drzwi tarasowe. W obiekcie znajdują się ogólnodostępne toalety, w tym toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Rozmieszczenie księgozbioru nie pozwala na swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Filia nie posiadają oznaczeń w języku Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z pracownikami Filii nr 7 jest możliwy poprzez:

 • Numer telefonu: 17 787 49 71
 • Adres poczty elektronicznej: filia7-mbp@kultura.mielec.pl
 • Korespondencję pisemną: Filia nr 7 MBP SCK, ul. Zygmuntowska 14, 39-300 Mielec

Informacje

Liczba wyświetleń: 561
Utworzono dnia: 31.03.2020

Historia publikacji

 • 31.03.2020 18:33, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 31.03.2020 18:32, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 31.03.2020 18:11, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności