Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

 

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

I. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu (kultura.mielec.pl) opartej na istniejących stronach internetowych jednostek wchodzących w skład SCK tj. Domu Kultury, Kina Galaktyka, Muzeum Regionalnego SCK i Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK. Dodatkowo strona musi być zintegrowana z istniejącym systemem sprzedaży biletów.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

II.Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

III. Wymagania formalne jakie muszą spełnić Wykonawcy oraz dokumenty składane w ramach zapytania

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (realizacja minimum 3 serwisów w standardzie WCAG 2.1) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV  Opis sposobu przygotowania oferty

 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Do oferty należy dołączyć materiały świadczące o posiadanych kwalifikacjach, doświadczeniu i wcześniejszych realizacjach dotyczących przedmiotu zamówienia, portfolio wykonanych projektów (min. 3 strony internetowe wykonane i obecnie funkcjonujące z wykorzystaniem technologii opisanych w specyfikacji zamówienia. Strony internetowe mogą być przedstawione w formie adresów internetowych z opisem zastosowanych technologii.
 • Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Zaoferowana cena wykonania zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 • Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Zaoferowana cena wykonania zamówienia powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za całość zamówienia.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 • Ocena łatwości obsługi - system CMS 10%
 • Doświadczenie w realizacji stron internetowych w standardzie WCAG 2.1 – 10%
 • Cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania – 80%

 

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty, przeniesienie praw autorskich. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia (będzie kompletna). Cena może być tylko jedna.

 

VI. Wdrożenie serwisu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem strony:

 • Uruchomienie serwisu na serwerze Zamawiającego.
 • Przeszkolenie (telefoniczne lub zdalne) trzech osób ze strony Zamawiającego z zakresu obsługi systemu CMS
 • Telefoniczne bezpłatne konsultacje odnośnie obsługi strony i CMS do końca roku 2020.
 • Udostępnienie instrukcji obsługi systemu CMS w wersji pisanej (papierowej - wydruk bądź elektronicznej – plik tekstowy).

 

VII. Prawa autorskie

Podpisanie umowy będzie wiązało się z przekazaniem praw autorskich do plików (każdego edytowalnego elementu graficznego szablonu) i kodów źródłowych w formacie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

 

VIII Wynagrodzenie wykonawcy

 1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu usługi w całości, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT/rachunku w terminie płatności do 21 dni.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Samorządowym Centrum Kultury. Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec w pokoju nr 15 (sekretariat) do godziny 13.00 do dnia 17.09.2020 r. w formie pisemnej opisane: Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu lub e-mailowej sekretariat@kultura.mielec.pl. Osoba do kontaktu Grzegorz Misiejuk (e-mail: grafik@kultura.mielec.pl, tel 17 583 56 39)

 

 

X WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny
 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana zgłaszającym oferty. 
 3. Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 07.09.2020, 13:57

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 07.09.2020, 13:57

Informacje

Liczba wyświetleń: 308
Utworzono dnia: 07.09.2020

Historia publikacji

 • 07.09.2020 14:03, Administrator
  Edycja strony: Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
 • 07.09.2020 13:57, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 1
 • 07.09.2020 13:57, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 2