Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

 

Statut

UCHWAŁA NR V/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie nadania statutu Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy i art. 15 ust. 8 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z póź zm.))

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się statut Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

 1. uchwała Nr XXXVIII/253/97 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 października 1997 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Miejskiej Mielec i utworzenia Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu w części dotyczącej nadania statutu Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu,
 2. uchwała Nr XXIX/258/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu,
 3. uchwała Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mielca.

§4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Komisji Oświaty i Kultury.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

Załącznik do uchwały Nr V/55/2019
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 28 lutego 2019 r.

 

Statut Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1

 1. Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, zwane dalej SCK jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Mielec, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Siedzibą SCK jest miasto Mielec.
 3. Terenem działania SCK jest miasto Mielec, jednak w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych SCK może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Rozdział 2
Zakres działalności

§2

Zakres działalności SCK obejmuje:

 1. kształtowanie świadomości dziedzictwa narodowego i regionalnego,
 2. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę poprzez:
  • organizację spektakli, koncertów, festiwali, imprez artystycznych, rozrywkowychi okolicznościowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
  • organizowanie wystaw artystycznych i seansów kinowych oraz ich promocję,
  • realizację programu edukacji medialnej i organizację eventów okołofilmowych,
  • opracowywanie, gromadzenie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem własnego środowiska oraz ich udostępnianie na miejscui wypożyczanie, w tym międzybiblioteczne,
  • popularyzowanie czytelnictwa, promocji książki i biblioteki,
  • opracowywanie, gromadzenie, konserwacja i eksponowanie muzealiów z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, historii i fotografii, w głównej mierze dokumentujących przeszłość miasta Mielca i regionu, w formie wystaw stałych i czasowych,
  • organizację zajęć służących rozwojowi i pogłębianiu zainteresowań i aktywności twórczejw formie zespołów artystycznych, sekcji, kół zainteresowań, warsztatów i pracowni artystycznych, lekcji muzealnych, lekcji bibliotecznych, lekcji żywej historii i spotkań autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
   
 3. stwarzanie warunków dla istnienia i rozwoju twórczości profesjonalnej i amatorskiej;
 4. działanie na rzecz ochrony i edukacyjnej prezentacji kultury,
 5. współdziałanie na polu kultury z miejscowymi instytucjami, stowarzyszeniami kulturalnymii innymi organizacjami społecznymi,
 6. inicjowanie i prowadzenie współpracy kulturalnej z partnerami w kraju i za granicą orazz instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury, środowiskami twórczymi, nieprofesjonalnym ruchem artystycznym,
 7. pomoc merytoryczną przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców, w szczególności poprzez udzielanie niezbędnych informacji co do sposobu i możliwości działania,
 8. publikacje naukowe i popularnonaukowe w zakresie kultury.

§3

 1. 1. SCK może prowadzić działalność inną niż działalność kulturalna, o której mowa w §2 w zakresie:
  • reklamy,
  • najmu i dzierżawy mienia SCK,
  • sprzedaży biletów na imprezy zlecone,
  • usług plastycznych, filmowych oraz kserograficznych,
  • odpłatnego udostępniania kostiumów i rekwizytów,
  • odpłatnego udostępniania sprzętu technicznego i audiowizualnego,
  • świadczenia usług podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, imprez i konferencji na zlecenie,
  • prowadzenia sprzedaży wydawnictw i publikacji.
 2. Dochody z działalności, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację zadań statutowych SCK.

 

Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§4

 1. Organem zarządzającym SCK jest Dyrektor.
 2. Dyrektora SCK, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje Prezydent Miasta Mielca.
 3. Dyrektor wykonuje swoje czynności przy pomocy trzech Zastępców.
 4. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor SCK.

§5

 1. W SCK działa Rada Programowa, zwana dalej Radą.
 2. Rada jest organem doradczym SCK.
 3. W skład Rady Programowej wchodzi 5 członków powoływanych na okres 5 lat przez Prezydenta Miasta Mielca spośród przedstawicieli środowisk twórczych, artystycznych i naukowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty i Kultury.

Rozdział 4
Źródła finansowania

§6

Źródłami finansowania SCK są:

 1. dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 2. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów,
 4. środki uzyskane z prowadzonej działalności,
 5. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

 

Rozdział 5
Zasady dokonywania zmian statutowych

 §7

Wszelkie zmiany statutu SCK mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki:

Uchwała w sprawie zmian w Statucie SCK

Utworzono dnia 05.04.2018, 14:11

Informacje

Liczba wyświetleń: 590
Utworzono dnia: 24.01.2018

Historia publikacji

 • 19.10.2021 11:03, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 05.04.2018 14:11, Administrator
  Dodanie załącznika: Uchwała w sprawie zmian w Statucie SCK
 • 05.04.2018 14:02, Administrator
  Edycja strony: Statut