Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

 

Dni Mielca 2019 - Wesołe miasteczko

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI W PROWADZENIU WESOŁEGO MIASTECZKA W DNIACH 24.08.2019 -25.08.2019 r „Dni Mielca 2019”

 

 1. ORGANIZATOR

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Adres: Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

Tel.: 0-17 5832705, fax: 0-17 586-26-65, URL: www.kultura.mielec.pl

  

2. ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do prowadzenia wesołego miasteczka „Dni Mielca 2019” w terminie 24-25.08.2019 r. na terenach MOSIR (tereny rekreacyjne za basenem) w godz. od 14:00 do ok.24:00. Wesołe miasteczko wyposażone ma być minimum w następujące urządzenia: zjeżdżalnie dmuchane, kolejki szynowe, zamki do skakania, quady dla dzieci i dorosłych, autodrom, kolejka górska, karuzela łańcuchowa karuzela łańcuchowa mała dla dzieci ,karuzela ławka oraz twister.

Na prowadzenie wesołego miasteczka wyposażonego w urządzenia j.w. wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Organizator za zapewnienie wyłączności Wykonawcy ,ustala minimalną kwotę do zapłaty przez Wykonawcę na rzecz organizatora 30,000 zł.brutto.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za frekwencje oraz panującą pogodę w dniach imprezy.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,

1) Informacja na temat wadium:

Wykonawca przystępujący do konkursu i składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w kwocie: 4.000,00 zł (cztery tysiące). Wadium można wnieść przelewem na konto nr 43864211682016680487250003 lub wpłacić w sekretariacie SCK, najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

2) Wadium Wykonawcy, który złożył ofertę uznaną za najkorzystniejszą zostanie zaliczone na poczet zaproponowanej ceny za przyznanie wyłączności. W wypadku zawarcia umowy pozostałym uczestnikom konkursu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez nich w ofercie rachunek bankowy. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem Wykonawca traci wadium na rzecz Organizatora konkursu. W takim przypadku jak opisany w zdaniu poprzednim Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

4. PROCEDURA

4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.

4.2 Kryteria oceny ofert – najwyższa cena

4.3 Informacje administracyjne

Termin i miejsce składania ofert –do 31.05.2019r., do godz. 11:00 w formie pisemnej w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7, pokój nr 15 (sekretariat), e-mailowej sekretariat@kultura.mielec.pl lub faxem na nr.17-5862665.

Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarci ofert  w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 31.05.2019 r, o godz. 11:15 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7, pokój nr 17(sala konferencyjna - II piętro).

Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

5. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1. Wypelniony Formularz oferty wraz z wykazem urządzeń

2. Parafowany projekt umowy.

3. Wykaz obsługiwanych podobnych imprez min.3.

 

6. PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w terminie związana ofertą..

Załączniki:

Dni Mielca 2019 - oferta "Wesołe miasteczko"

Utworzono dnia 21.05.2019, 15:41

Dni Mielca 2019 - umowa "Wesołe miasteczko"

Utworzono dnia 21.05.2019, 15:41

Informacje

Liczba wyświetleń: 599
Utworzono dnia: 21.05.2018

Historia publikacji

  • 21.05.2019 15:43, Administrator
    Edycja strony: Dni Mielca 2019 - Wesołe miasteczko
  • 21.05.2019 15:41, Administrator
    Dodanie załącznika: Dni Mielca 2019 - oferta "Wesołe miasteczko"
  • 21.05.2019 15:41, Administrator
    Dodanie załącznika: Dni Mielca 2019 - umowa "Wesołe miasteczko"